Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.24/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Postanowienie Sądu z dnia 25 marca 2020 r. - Necci / Komisja
(Sprawa T-129/19) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności - Służba publiczna - Personel kontraktowy - Zabezpieczenie społeczne - RCAM - Odrzucenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem - Przekroczenie terminu - Nowa istotna okoliczność faktyczna - Niedopuszczalność]

(2020/C 175/32)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Claudio Necci (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Mongin i T. Bohr, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający żądania strony pozwanej: Parlament Europejski (przedstawiciele: J. Van Pottelberge i I. Terwinghe, pełnomocnicy), Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: R. Meyer i M. Alver, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 18 kwietnia 2018 r. oddalającej w sposób dorozumiany złożony w dniu 18 grudnia 2017 r. przez skarżącego wniosek o objęcie go wspólnym systemem ubezpieczeń zdrowotnych instytucji Wspólnot Europejskich (RCAM).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Claudio Necci pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
3) Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej pokrywają swoje własne koszty postępowania.
1 Dz.U. C 155 z 6.5.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.