Dz.U.UE.C.2019.4.26/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 października 2018 r. - DI / EASO (Sprawa T-129/17 RENV)
Służba publiczna - Personel EASO - Personel kontraktowy - Umowa na czas określony - Okres próbny - Decyzja o zwolnieniu po okresie próbnym - Zasada zgodności skargi z zażaleniem - Odpowiedzialność

Język postępowania: angielski

(2019/C 4/36)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: DI (przedstawiciele: adwokaci I. Vlaic i G. Iliescu)

Strona pozwana: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (przedstawiciele: W. Stevens, pełnomocnik, wspierany przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Durona)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE po pierwsze, o stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora wykonawczego EASO z dnia 28 lutego 2013 r. o rozwiązaniu stosunku pracy ze skarżącym po zakończeniu okresu próbnego i po drugie, o naprawienie szkody, jaką ponieśli on sam oraz jego rodzina.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Każda ze stron pokrywa własne koszty, w tym koszty dotyczące sprawy F-113/13 i sprawy T-730/15 P.