Sprawa T-129/04: Develey v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.108.20/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 maja 2006 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 marca 2006 r. - Develey przeciwko OHIM

(Sprawa T-129/04)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Trójwymiarowy znak towarowy - Kształt butelki z tworzywa sztucznego - Odmowa rejestracji - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Wcześniejszy krajowy znak towarowy - Konwencja paryska - Porozumienie TRIPS - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2006/C 108/35)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Niemcy) [Przedstawiciele: R. Kunz-Hallstein i H. Kunz-Hallstein, avocats]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [Przedstawiciel: G. Schneider, pełnomocnik]

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 stycznia 2004 r. (sprawa R 367/2003 2), oddalającej wniosek o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego trójwymiarowego oznaczenia wyrażającego się w kształcie butelki

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania

______

(1) Dz.U. C 168 z 26.6.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.