Sprawa T-125/21: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2021 r. - Banco de Investimento Global / EUIPO - Banco BIC Portugues (EUROBIC).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.148.24/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 kwietnia 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2021 r. - Banco de Investimento Global / EUIPO - Banco BIC Português (EUROBIC)
(Sprawa T-125/21)

Język skargi: angielski

(2021/C 148/33)

(Dz.U.UE C z dnia 26 kwietnia 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Banco de Investimento Global SA (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciel: adwokat N. Lucas)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Banco BIC Português SA (Lizbona, Portugalia)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego EUROBIC - zgłoszenie 16 775 199

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie R 607/2019-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

orzeczenie, że w myśl art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd między wcześniejszymi znakami towarowymi Banco de Investimento Global SA i zakwestionowanym znakiem towarowym i w konsekwencji o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 97 ust. lit. c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.