Sprawa T-125/12: Viasat Broadcasting UK v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.389.26

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. - Viasat Broadcasting UK/Komisja
(Sprawa T-125/12) 1

(Pomoc państwa - Publiczna usługa nadawcza - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Wdrożona przez władze duńskie pomoc dla duńskiego nadawcy publicznego TV2/ Danmark - Finansowanie publiczne przyznane w celu zrekompensowania kosztów związanych z wykonywaniem zobowiązań z zakresu usług publicznych - Zgodność pomocy - Wyrok Altmark)

Język postępowania: angielski

(2015/C 389/26)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: S. Kalsmose-Hjelmborg i M. Honoré, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn i B. Stromsky, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Danii (przedstawiciele: początkowo C. Vang i V. Pasternak Jørgensen, pełnomocnicy, następnie V. Pasternak Jørgensen, wspierana przez K. Lundgaarda Hansena, adwokata, a wreszcie - przez C. Thorninga, pełnomocnika, wspieranego przez K. Lundgaarda Hansena i R. Holgaarda, adwokatów); oraz TV2/Danmark A/S (Odense, Dania) (przedstawiciel: O. Koktvedgaard, adwokat)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji 2011/839/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie środków podjętych przez Danię (C 2/03) na rzecz TV2/Danmark (Dz.U. L 340, s. 1)

Sentencja

1)
Postępowanie w przedmiocie skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2011/839/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie środków podjętych przez Danię (C 2/03) na rzecz TV2/Danmark zostaje umorzone w zakresie, w jakim instytucja ta uznała, że przekazane TV2/Danmark A/S za pośrednictwem Funduszu TV2 wpływy z reklam za lata 1995 i 1996 stanowią pomoc państwa.
2)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3)
Viasat Broadcasting UK Ltd pokrywa swe koszty, a także te poniesione przez Komisję Europejską.
4)
Królestwo Danii pokrywa własne koszty.
5)
TV2/Danmark pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 138 z 12.5.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.