Sprawa T-125/05 R: Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.205.23/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 sierpnia 2005 r.

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie T-125/05 R, Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Procedura udzielenia zamówienia - Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Brak okoliczności niecierpiących zwłoki)

(2005/C 205/43)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 20 sierpnia 2005 r.)

W sprawie T-125/05 R, Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden z siedzibą w Dreźnie (Niemcy), reprezentowanej przez H. Robla, adwokata, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: M. Wilderspin i S. Fries, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot, tytułem żądania głównego, wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji w sprawie nieudzielenia skarżącej części nr 2 zamówienia publicznego EuropeAid/119151/D/S/UA pod nazwą "Projekt modernizacji elektrowni jądrowych w południowej Ukrainie" i udzielenia go innemu przedsiębiorstwu, oraz tytułem żądania ewentualnego wniosek o zarządzenie innych środków tymczasowych, Prezes Sądu wydał w dniu 2 czerwca 2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Wniosek o zarządzenie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.