Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.29

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

Postanowienie wiceprezesa Sądu z dnia 10 kwietnia 2017 r. - Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER.
(Sprawa T-123/17 R)

[Postępowanie w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego - Energia - Decyzja ACER oddalająca wniosek skarżącej o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta w sprawie A-001-2017 (skonsolidowana) - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 195/41)

(Dz.U.UE C z dnia 10 kwietnia 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG (Wiedeń, Austria) (przedstawiciel: B. Rajal, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (przedstawiciele: P. Martinet i E. Tremmel, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 278 i 279 TFUE i mające na celu zawieszenie wykonania decyzji ACER z dnia 17 lutego 2017 r. oddalającej wniosek skarżącej o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta w sprawie A-001-2017 (skonsolidowana).

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.