Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.89.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 marca 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 28 stycznia 2015 r. - BSH/OHIM - Arçelik (AquaPerfect)
(Sprawa T-123/14) 1

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego AquaPerfect - Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy waterPerfect - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2015/C 089/28)

(Dz.U.UE C z dnia 16 marca 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat S. Biagosch)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: L. Rampini, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Arçelik AS (Stambuł, Turcja) (przedstawiciel: adwokat A. Franke)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 grudnia 2013 r. (sprawa R 314/2013-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH a Arçelik A.Ş.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 9 grudnia 2013 r. (sprawa R 314/2013-4) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH a Arçelik A.Ş.
2) OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez BSH Bosch und Siemens Hausgeräte.
3) Arçelik pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 129 z 28.4.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.