Sprawa T-122/14: Włochy v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-122/14: Włochy v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.270.39

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2016 r. - Włochy/Komisja
(Sprawa T-122/14) 1

(Niewykonanie wyroku Trybunału stwierdzającego uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Okresowa kara pieniężna - Decyzja określająca wysokość okresowej kary pieniężnej - Metoda obliczania odsetek mająca zastosowanie w przypadku bezprawnie przyznanej pomocy - Odsetki składane)

Język postępowania: włoski

(2016/C 270/43)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci, G. Conte i B. Stromsky, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek oparty na art. 263 TFUE i zmierzający do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2013) 8681 final z dnia 6 grudnia 2013 r., w której, w wykonaniu wyroku z dnia 17 listopada 2011 r., Komisja/Włochy (C-496/09, EU:C:2011:740), instytucja ta ustaliła kwotę okresowej kary pieniężnej należnej od Republiki Włoskiej za półrocze od dnia 17 maja do dnia 17 listopada 2012 r.

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2013) 8681 final z dnia 6 grudnia 2013 r.
2)
Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 102 z 7.4.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.