Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.98.54

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 marca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2016 r. - Słowenia/Komisja
(Sprawa T-12/16)

Język postępowania: słoweński

(2016/C 098/69)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Słowenii (przedstawiciel: L. Bembič, pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2098 z dnia 13 listopada 2015 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [notyfikowanej jako dokument nr C(2015) 7716] (Dz.U. L 303, s. 35), w zakresie, w jakim dotyczy ona Republiki Słowenii, to znaczy w części dotyczącej

braku procedury kontroli (i procedury nadzoru) dotyczącej sztucznie utworzonych działek rolnych, w związku z którym dokonana została przedmiotowa korekta pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji w wysokości 42 615,90 EUR za rok budżetowy 2013 (rok składania wniosków 2012), 45 519,08 EUR za rok budżetowy 2014 (rok składania wniosków 2013) i 34 211,94 EUR za rok budżetowy 2015 (rok składania wniosków 2014);

- obciążenie Komisji kosztami postępowania

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty dotyczące weryfikacji działek rolnych, a mianowicie oczywisty błąd w ocenie, brak uzasadnienia decyzji i naruszenia zasady legalności.

Zdaniem skarżącej Komisja niesłusznie stwierdziła, że w Słowenii nie istnieje jeszcze odpowiedni system weryfikacji minimalnych kwalifikowalnych obszarów. W tym względzie skarżąca wskazuje, że małe działki rolne w Słowenii są wynikiem warunków naturalnych i historycznego rozdrobnienia gospodarstw rolnych. Ponadto wspomniane obszary nie zostały utworzone sztucznie w celu spełnienia warunków otrzymania pomocy z systemu wsparcia. Wreszcie, podczas badania Komisja nie stwierdziła ani nie wykazała żadnego przykładu naruszenia, ponieważ sporne obszary spełniały wszystkie warunki definicji gruntów rolnych i działki rolnej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.