Sprawa T-12/08 P-RENV-RX: M v. EMA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.31/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. - M przeciwko EMA

(Sprawa T-12/08 P-RENV-RX)(1)

(Odwołanie - Służba publiczna - Poddanie wyroku Sądu wyjątkowej procedurze ponownego rozpoznania - Stan postępowania pozwalający na wydanie orzeczenia w sprawie)

(2010/C 234/53)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: M (Brouwbourne, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, adwokaci)

Druga strona postępowania: Europejska Agencja Leków (EMA) (przedstawiciele: V. Salvatore i N. Rampal Olmedo, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 19 października 2007 r. w sprawie F-23/07 M przeciwko EMEA, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze, zmierzające do uchylenia tego postanowienia.

Sentencja

1) Sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania przez Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej w celu wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie żądań dotyczących zadośćuczynienia za krzywdę rzekomo doznaną przez M.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

______

(1) Dz.U C 64 z 8.3.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.