Sprawa T-115/15: Deza v. ECHA. - OpenLEX

Sprawa T-115/15: Deza v. ECHA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.202.15/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 11 maja 2017 r. - Deza/ECHA
(Sprawa T-115/15) 1

[Rozporządzenie REACH - Ustalenie listy substancji zidentyfikowanych w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 - Uzupełnienie wpisu substancji ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) na tę listę - Artykuły 57 i 59 rozporządzenia nr 1907/2006]

Język postępowania: czeski

(2017/C 202/27)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat P. Dejl)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: początkowo M. Heikkilä, W. Broere oraz T. Zbihlej, a następnie M. Heikkilä, W. Broere i C. Buchanan, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów M. Procházkę i M. Maškovą)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Danii (przedstawiciele: C. Thorning i N. Lyshøj Malte, pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M. Bulterman, B. Koopman i H. Stergiou, pełnomocnicy), Królestwo Szwecji (przedstawiciele: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson i N. Otte Widgren, pełnomocnicy), Królestwo Norwegii (przedstawiciele: K. Moen i K. Moe Winther, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie nieważności, wniesiony na podstawie art. 263 TFUE, decyzji dyrektora wykonawczego ECHA z dnia 12 grudnia 2014 r., mocą której istniejący wpis substancji ftalanu di(2-etyloheksylu) na listę substancji zidentyfikowanych w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. 2006, L 396, s. 1; sprostowanie Dz.U. 2007, L 136, s. 3), został uzupełniony w ten sposób, że substancja ta została zidentyfikowana również jako substancja zaburzająca gospodarkę hormonalną i powodująca prawdopodobne poważne skutki dla środowiska, w rozumieniu art. 57 lit. f) tego rozporządzenia.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Deza, a.s. pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), w tym koszty postępowania w przedmiocie środka tymczasowego.
3)
Królestwo Danii, Królestwo Niderlandów, Królestwo Szwecji i Królestwo Norwegii pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 178 z 1.6.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.