Sprawa T-114/13 P: Cerafogli v. Europejski Bank Centralny.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.389.28

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. - Cerafogli/EBC
(Sprawa T-114/13 P) 1

(Odwołanie - Personel EBC - Złożenie skargi na dyskryminację i mobbing - Decyzja EBC o zakończeniu wszczętego w następstwie skargi dochodzenia administracyjnego - Odmowa dostępu do materiału dowodowego w trakcie postępowania administracyjnego - Oddalenie wniosku o nakazanie przedstawienia materiału dowodowego w czasie postępowania przed sądem - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Naruszenie prawa)

Język postępowania: angielski

(2015/C 389/29)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Maria Concetta Cerafogli (Rzym, Włochy) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Druga strona postępowania: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: F. Feyerbacher i B. Ehlers, pełnomocnicy, wspomagani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 12 grudnia 2012 r. Cerafogli/EBC (F-43/10, Zb.Orz.SP, EU:F:2012:184)

Sentencja

1)
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 12 grudnia 2012 r. Cerafogli/EBC (F-43/10) zostaje uchylony.
2)
Sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania przez Sąd do spraw Służby Publicznej.
3)
Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie.
1 Dz.U C 114 z 20.4.13.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.