Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.25.38

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 listopada 2018 r. - RFA International/Komisja
(Sprawa T-113/15) 1

Dumping - Przywozu żelazokrzemu pochodzącego z Rosji - Odrzucenie wniosków o zwrot uiszczonego cła antydumpingowego - Określenie wartości normalnej i ceny eksportowej - Jeden podmiot gospodarczy - Uwzględnienia cła antydumpingowego w cenie odsprzedaży w Unii - Zastosowanie innej metody niż metoda wykorzystana w poprzednim dochodzeniu - Artykuł 2 ust. 9 i art. 11 ust. 9 i 10 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 [obecnie art. 2 ust. 9 i art. 11 ust. 9 i 10 rozporządzenia (UE) 2016/1036] - Artykuł 18.3.1 porozumienia antydumpingowego WTO

Język postępowania: angielski

(2019/C 25/48)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: RFA International, LP (Calgary, Kanada) (przedstawiciele: B. Evtimov i M. Krestiyanova, adwokaci)

Strona przeciwna: Komisja Europejska (przedstawiciele: J.F. Brakeland i A. Stobiecka-Kuik, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie wniesione na podstawie art. 263 TFUE w celu doprowadzenia do stwierdzenie nieważności, w całości lub w części, decyzji wykonawczych Komisji C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811 final, C(2014) 9812 final i C(2014) 9816 final z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot cła antydumpingowego uiszczonego od przywozu żelazokrzemu pochodzącego z Rosji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) RFA International, LP zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 155 z 11.5.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.