Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.224.46/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 września 2006 r.

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 lipca 2006 r. - Romana Tabacchi przeciwko Komisji

(Sprawa T-11/06 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Wniosek o zawieszenie wykonania - Konkurencja - Zapłata grzywny - Gwarancja bankowa - Fumus boni iuris - Pilny charakter - Wyważenie interesów - Zawieszenie częściowe i warunkowe)

(2006/C 224/99)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Romana Tabacchi SpA (Rzym, Włochy) (Przedstawiciele: adwokaci M. Siragusa i G. C. Rizza)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: É. Gippini Fournier i F. Amato, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji z dnia 20 października 2005 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 ust. 1 WE (Sprawa COMP/C.38.281/B.2 - Surowiec tytoniowy - Włochy), w zakresie w jakim nakłada ona na skarżącą grzywnę w wysokości 2,05 mln EUR i po drugie, wniosek o uzyskanie zwolnienia z obowiązku ustanowienia gwarancji bankowej jako warunku uniknięcia natychmiastowego ściągnięcia wspomnianej grzywny.

Sentencja postanowienia

1) Ciążący na spółce Romana Tabacchi SpA obowiązek ustanowienia na rzecz Komisji gwarancji bankowej w celu uniknięcia natychmiastowego ściągnięcia grzywny nałożonej na nią w art. 2 decyzji Komisji z dnia 20 października 2005 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 ust. 1 WE (Sprawa COMP/C.38.281/B.2 - Surowiec tytoniowy - Włochy) zostaje zawieszony na następujących warunkach:

a) w terminie dwóch tygodni od doręczenia niniejszego postanowienia skarżąca:

ustanowi gwarancję bankową w wysokości 400 000 EUR;

zapłaci na rzecz Komisji kwotę w wysokości 200 000 EUR;

b) w terminie trzech miesięcy od doręczenia niniejszego postanowienia skarżąca zapłaci na rzecz Komisji kwotę w wysokości 330 000 EUR;

c) od dnia 1 stycznia 2007 r. skarżąca będzie płaciła na rzecz Komisji kwartalne raty w wysokości 100 000 EUR do spełnienia jednego z następujących dwóch warunków:

zapłaty pozostałego należnego salda grzywny powiększonego o odsetki wskazane w piśmie Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. zawiadamiającym o wydaniu decyzji nakładającej grzywnę;

ogłoszenia wyroku co istoty sprawy.

2) Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.