Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.46/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2019 r. - Deray/EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)
(Sprawa T-105/18) 1

(Znak towaro wy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego LILI LA TIGRESSE - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TIGRESS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Język postępowania: angielski

(2019/C 164/49)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: André Deray (Bry-sur-Marne, Francja) (przedstawiciel: adwokat S. Santos Rodríguez)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: P. Sipos i D. Walicka, pełnomocnicy) Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Zjednoczone Królestwo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 grudnia 2017 r. (sprawa R 1244/2017-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Charles Claire a A. Derayem.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) André Deray zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 134 z 16.4.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.