Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.107.38/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 kwietnia 2008 r.

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 13 grudnia 2007 r. w sprawie F-27/07, Sundholm przeciwko Komisji, wniesione w dniu 25 lutego 2008 r. przez Asę Sundholm

(Sprawa T-102/08 P)

(2008/C 107/64)

(Dz.U.UE C z dnia 26 kwietnia 2008 r.)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Asa Sundholm (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania wnoszącego odwołanie

– Uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie F-27/07;

– Wydanie orzeczenia w trybie nowych przepisów i uczynienie tego, co powinien był zrobić sąd pierwszej instancji, a mianowicie stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej sprawozdanie z przebiegu kariery skarżącej za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r., wydanej w celu wykonania orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 kwietnia 2005 r.

– Obciążenie pozwanej kosztami postępowania za obie instancje

Zarzuty i główne argumenty

Wnosząca odwołanie domaga się uchylenia wyroku Sądu do Spraw Służby Publicznej (SSP), oddalającego skargę, w której wnosiła o stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej sprawozdanie z przebiegu kariery skarżącej za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r., przy czym nieważność pierwszego sprawozdania za ten okres została stwierdzona wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 kwietnia 2005 r.(1)

Na poparcie odwołania strona wnosząca je przytacza jedyny zarzut dotyczący naruszenia prawa, a mianowicie naruszenia art. 233 WE oraz nieprzestrzegania prawa wspólnotowego dotyczącego szczególnego obowiązku uzasadnienia.

Podnosi, że SSP naruszył prawo poprzez pominięcie zakresu wyroku SPI z dnia 20 kwietnia 2005 r. oraz naruszenie art. 233 WE w ten sposób, że uznał, iż przy wykonywaniu wyroku AIPN, uwzględniając jego uzasadnienie jak również upływ czasu, nie była zobowiązana przedstawić szerszego uzasadnienia zgodnie z obowiązkiem, jaki zdaniem wnoszącej odwołanie ciąży na administracji, a polega na szczególnym uzasadnieniu sprawozdania z przebiegu kariery sporządzonego z opóźnieniem w celu wykonania wyroku Sądu.

Ponadto twierdzi, że SSP naruszył bezwzględną powagę rzeczy osądzonej przez SPI poprzez przyjęcie, że zwykłe usunięcie bezprawnie wziętych pod uwagę komentarzy stanowi prawidłowe sprostowanie oceny przyznanej wnoszącej odwołanie.

______

(1) Wyrok Sądu w sprawie T-86/04 Sundholm przeciwko Komisji, niepublikowany w Zbiorze.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.