Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.20/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Klausner Holz Niedersachsen/Komisja
(Sprawa T-101/16) 1

(Skarga na bezczynność - Pomoc państwa - Dostawa drewna - Wstępne badanie domniemanej pomocy przyznanej przez władze niemieckie w postaci umów dostawy drewna - Brak zajęcia stanowiska przez Komisję w rozsądnym terminie - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 178/26)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Klausner Holz Niedersachsen GmbH (Saalburg-Ebersdorf, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci D. Reich, C. Hipp i T. Ilgner)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn i T. Maxian Rusche, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek oparty na art. 265 TFUE, mający na celu stwierdzenie, że Komisja niezgodnie z prawem zaniechała wydania decyzji w rozsądnym terminie w ramach wstępnego badania domniemanej pomocy państwa przyznanej przez władze niemieckie na rzecz skarżącej w postaci umów dostawy drewna.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) Klausner Holz Niedersachsen GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 145 z 25.4.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.