Dz.U.UE.C.2018.436.40/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 października 2018 r. - Proof IT / EIGE
(Sprawa T-10/17) 1

(Zamówienia publiczne na usługi - Postępowanie przetargowe - Wniosek o świadczenie usług w podziale na dwie części - Usługi dotyczące strony internetowej - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Kryteria udzielenia zamówienia - Przejrzystość - Równość traktowania - Oczywisty błąd w ocenie - Odpowiedzialność pozaumowna)

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/55)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Proof IT SIA (Ryga, Łotwa) (przedstawiciele: adwokaci J. Jerņeva i D. Pāvila)

Strona pozwana: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (przedstawiciele: adwokaci J. Stuyck, V. Ost i M. Vanderstraeten)

Przedmiot

Po pierwsze, złożony na podstawie art. 263 TFUE wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji EIGE o odrzuceniu oferty skarżącej złożonej na część nr 1 w przetargu EIGE/2016/OPER/03, zatytułowanym "Umowa ramowa o usługi internetowe", i o udzieleniu zamówienia określonego umową ramową innemu oferentowi, a po drugie, złożony na podstawie art. 268 TFUE wniosek o odszkodowanie ze szkodę poniesioną przez skarżącą z racji utraty szansy lub samego zamówienia.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Proof IT SIA zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 78 z 13.3.2017.