Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.52

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2019 r. - CJ/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(Sprawa T-1/19)

Język postępowania: angielski

(2019/C 164/56)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: CJ (przedstawiciel: adwokat V. Kolias)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie, że z naruszeniem traktatów strona pozwana nie dokonała anonimizacji pism procesowych, w których strona skarżąca została wymieniona z nazwiska i które zostały opublikowane w Internecie przez Sąd i dawny Sąd do spraw Służby Publicznej, ewentualnie nie uniemożliwiła dostępu do nieobjętych anonimowością wersji tych dokumentów dla dostawców usług wyszukiwania w Internecie;
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 20 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, przy czym w szczególności strona skarżąca podnosi, że:
- w przeszłości wniosła skargi przeciwko swemu byłemu pracodawcy przed Sądem do spraw Służby Publicznej i Sądem;
- pisma procesowe w postępowaniach w przedmiocie tych skarg zostały opublikowane w formie, w której wymienia się stronę skarżącą z nazwiska i dostęp do nich mają dostawcy usług wyszukiwania internetowego, tacy jak Google;
- udostępnienie takim dostawcom usług wyszukiwania ułatwia profilowanie strony skarżącej przez każdego użytkownika Internetu na świecie, w tym przez obecnych i potencjalnych pracodawców;
- w wyniku takiego profilowania powstaje ryzyko dyskryminacji strony skarżącej;
- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął decyzję o powszechnej anonimizacji publikowanych pism procesowych w odniesieniu do wszystkich wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczących osób fizycznych, które do niego wpłynęły po dniu 1 lipca 2018 r.;
- anonimizacja publikowanych pism procesowych w odniesieniu do wszelkich innych rodzajów działań przewidzianych w traktatach pozostaje całkowicie w gestii wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej,
- osoby fizyczne, których dotyczą wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone do Trybunału Sprawiedliwości po dniu 1 lipca 2018 r. oraz strona skarżąca nie są traktowane jednakowo.
2. Zarzut drugi dotyczący tego, że Sąd naruszył art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności strona skarżąca utrzymuje, że:
- celem publikacji dokumentów procesowych jest, według Trybunału Sprawiedliwości, "zagwarantować informowanie obywateli i jawny charakter sądownictwa";
- aby osiągnąć ten cel, nie jest konieczne publikowanie wersji pism procesowych, w których strona skarżąca jest wskazywana z nazwiska lub, pomocniczo, udostępnianie takich wersji wyszukiwarkom internetowym, takim jak Google;
- niezaprzestanie przez Sąd takiej praktyki narusza art. 4 ust. 1 lit. c) i art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 , ewentualnie art. 4 ust. 1 lit. c) i art. 5 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady 2 .
1 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8, 12.1.2001, s. 1).
2 Rozporządzenie (UE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295, 21.11.2018, s. 39).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.