Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.36/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Hitachi-LG Data Storage i Hitachi-LG Data Storage Korea/Komisja
(Sprawa T-1/16) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek napędów optycznych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Porozumienia o znamionach zmowy dotyczące przetargów organizowanych przez dwóch producentów komputerów - Nieograniczone prawo orzekania - Naruszenie zasady dobrej administracji - Obowiązek uzasadnienia - Punkt 37 wytycznych z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien - Szczególne okoliczności - Naruszenie prawa)

Język postępowania: angielski

(2019/C 305/42)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hitachi-LG Data Storage, Inc. (Tokio, Japonia) i Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (Seul, Korea Południowa) (przedstawiciele: adwokaci L. Gyselen i N. Ersbøll)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo A. Biolan, M. Farley, C. Giolito i F. van Schaik, następnie A. Biolan, M. Farley i F. van Schaik, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie obniżenia kwoty grzywny nałożonej na skarżące przez Komisję Europejską w decyzji C(2015) 7135 final z dnia 21 października 2015 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG (sprawa AT.39639 - Napędy optyczne).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Hitachi-LG Data Storage, Inc. i Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. pokrywają własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 98 z 14.3.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.