Sprawa T-1/14 R: Aluminios Cortizo i Cortizo Cartera v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.135.40/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 maja 2014 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 7 marca 2014 r. - Aluminios Cortizo i Cortizo Cartera przeciwko Komisji

(Sprawa T-1/14 R)

[Środek tymczasowy - Pomoc państwa - Pomoc przyznana przez władze hiszpańskie na rzecz ugrupowań interesów gospodarczych (UIG) i ich inwestorów - System podatkowy stosowany do niektórych umów leasingu finansowego w celu nabycia statków (hiszpański system leasingu finansowego) - Wniosek o zawieszenie wykonania - Uchybienie wymogom formalnym - Niedopuszczalność]

(2014/C 135/51)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 5 maja 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aluminios Cortizo, SA (Padrón, Hiszpania) i Cortizo Cartera, SL (Padrón) (przedstawiciel: A. Beiras Cal, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci, M. Afonso, É. Gippini Fournier i P. Němečková, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania w szczególności decyzji Komisji C (2013) 4426 wersja ostateczna z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie pomocy państwa SA.21233 C/2011 (ex NN/11, ex CP 137/06) - System podatkowy stosowany do niektórych umów leasingu finansowego.

Sentencja

1)
Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2)
Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.