Sprawa F-95/13: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2013 r. - ZZ i in. przeciwko Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA). - OpenLEX

Sprawa F-95/13: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2013 r. - ZZ i in. przeciwko Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.352.28

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2013 r. - ZZ i in. przeciwko Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA)

(Sprawa F-95/13)

(2013/C 352/54)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzekształceniu umów o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego na czas określony, których stronami byli skarżący w umowy o pracę na czas nieokreślony.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w przedmiocie wniosku skarżących z dnia 20 grudnia 2012 r. o przekształcenie ich umów o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego na czas określony w rozumieniu art. 2 lit. a) WZIP w umowy o pracę na czas nieokreślony zgodnie z art. 8 WZIP w dniu ich skutecznego wejścia w życie;
obciążenie Europejskiej Agencji Kolejowej kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.