Sprawa F-92/14: Weissenfels v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.363.49/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 24 września 2015 r. - Weissenfels/Parlament
(Sprawa F-92/14) 1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Skarga o zadośćuczynienie - Odpowiedzialność pozaumowna Unii - Treść wiadomości elektronicznej wysłanej przez administrację do emerytowanego urzędnika - Zachowanie godzące w cześć skarżącego - Brak - Przekazanie przez pełnomocników reprezentujących instytucję danych osobowych skarżącego jego adwokatowi w ramach postępowania przed Sądem - Naruszenie rozporządzenia nr 45/2001 - Fałszywe twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych)

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 363/58)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Roderich Weissenfels (Fribourg-en-Brisgau, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat G. Maximini)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: J. Steele i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego o odmowie uwzględnienia wystosowanego przez skarżącego wniosku o naprawienie szkody poniesionej w wyniku naruszenia jego prawa do poszanowania życia prywatnego oraz przepisów rozporządzenia nr 45/2001 przy rozpatrywaniu wcześniejszej sprawy oraz, po drugie, żądanie zasądzenia zadośćuczynienia z tytułu odniesionej przez niego rzekomo krzywdy.

Sentencja wyroku

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
R. Weissenfels pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.
1 Dz.U. C 448 z 15.12.2014, s. 40.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.