Sprawa F-89/10: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2010 r. - Bovagnet przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.328.61/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2010 r. - Bovagnet przeciwko Komisji

(Sprawa F-89/10)

(2010/C 328/99)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: François-Carlos Bovagnet (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat M. Korving)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odmawiającej całkowitego zwrotu wydatków poniesionych przez skarżącego na edukację jego dzieci.

Żądania strony skarżącej

– uwzględnienie zażalenia skarżącego i zasądzenie na jego rzecz całkowitego zwrotu kwot uiszczonych z tytułu spornych faktur dotyczących roku szkolnego 2009/2010, czyli zasądzenie od PMO na jego rzecz kwoty 2.580 EUR.

– obciążenie Komisji kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.