Sprawa F-89/08: P v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.57/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 24 lutego 2010 r. - P przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-89/08)(1)

(Służba publiczna - Członkowie personelu tymczasowego - Parlament Europejski - Rozwiązanie stosunku pracy - Utrata zaufania)

(2010/C 234/103)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: P (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. Boigelot)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr, A. Lukošiūtė i R. Ignătescu, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu o rozwiązaniu stosunku pracy ze stroną skarżącą z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia i po drugie żądanie odszkodowania

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty postępowania.

______

(1) Dz.U. C 44 z 21.2.2009, s. 74.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.