Sprawa F-81/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 czerwca 2006 r. - Maccanti przeciwko CESE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.165.37

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lipca 2006 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 czerwca 2006 r. - Maccanti przeciwko CESE

(Sprawa F-81/05)(1)

(2006/C 165/75)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 15 lipca 2006 r.)

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 281 z 12.11.2005

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.