Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.89.48/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2015 r. - ZZ i ZZ/Komisja
(Sprawa F-8/15)

Język postępowania: francuski

(2015/C 089/58)

(Dz.U.UE C z dnia 16 marca 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke i T. Van Lysebeth)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji ustalających przysługujący skarżącym coroczny zwrot kosztów podróży na podstawie art. 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego w brzmieniu zmienionym przez rozporządzenie nr 1023/2013 Parlamentu i Rady z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i WZIP.

Żądania strony skarżącej

- Stwierdzenie nieważności rozliczeń wynagrodzenia skarżących za czerwiec i lipiec 2014 r. w zakresie, w jakim stanowią one zastosowanie po raz pierwszy art. 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego w brzmieniu mającym zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. do ustalenia przysługującego im corocznego zwrotu kosztów podróży;
- W razie potrzeby stwierdzenie nieważności standardowych decyzji z dnia 15 października 2014 r. oddalających ich zażalenie;
- Obciążenie pozwanej kosztami postępowania.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.