Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.222.37/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 kwietnia 2016 r. - FY/Rada
(Sprawa F-76/15) 1

(Służba publiczna - Zabezpieczenie społeczne - Wspólny system ubezpieczenia chorobowego - Przejęcie kosztów leczenia - Poziom refundacji - Uznanie statusu ciężkiej choroby - Kryteria - Artykuł 72 regulaminu pracowniczego i ogólne przepisy wykonawcze dotyczące refundacji kosztów leczenia)

Język postępowania: francuski

(2016/C 222/47)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: FY (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis i N. de Montigny)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i M. Veiga, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji biura ds. rozliczeń w Brukseli w sprawie wniosku o przedłużenie uznania statusu ciężkiej choroby w odniesieniu do choroby, na którą cierpi syn skarżącej, oraz wniosku o przejęcie 100 % kosztów leczenia z nią związanych.

Sentencja wyroku

1. Stwierdza się nieważność odmownej decyzji biura ds. rozliczeń wspólnego systemu ubezpieczeń chorobowych w Brukseli z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o przedłużenie uznania statusu ciężkiej choroby w odniesieniu do choroby syna FY.
2. Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez FY.
1 Dz.U. C 245 z 27.7.2015, s. 51.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.