Sprawa F-75/07: Brown i Volpato v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.340.39/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2011 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 27 września 2011 r. - Brown i Volpato przeciwko Komisji

(Sprawa F-75/07)(1)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2006 r. - Nowa struktura karier - Wydłużenie ścieżki kariery poprzez wprowadzenie nowych grup zaszeregowania, które nie mają odpowiedników w dawnym regulaminie pracowniczym - Zastosowanie art. 45 regulaminu pracowniczego, załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, jak również ogólnych przepisów wykonawczych, obowiązujących od 2005 r. - Zasada równego traktowania - Moc wsteczna decyzji w sprawie awansu od daty sprzed dnia 1 maja 2004 r. - Przepisy przejściowe - Skarga w sposób oczywisty podlegająca odrzuceniu)

(2011/C 340/80)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Colin Brown (Bruksela, Belgia) i Alberto Volpato (Moskwa, Rosja) (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese i C. Cortese)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo M. Arpio Santacruz i I. Šulce, następnie M. Bauer, J. Monteiro i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji opublikowanej w Informacjach administracyjnych nr 55-2006 z dnia 17 listopada 2006 r. w zakresie, w jakim zgodnie z nią skarżący zostali awansowani w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006 r. do grupy A*9 zamiast do grupy A*10.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Colin Brown i Alberto Volpato oraz Komisja Europejska pokrywają każdy swoje koszty.

3) Rada Unii Europejskiej, interwenient, pokrywa własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 235 z 6.10.2007, s. 30.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.