Sprawa F-64/10: Mantzouratos v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.232.40/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 sierpnia 2011 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 czerwca 2011 r. - Mantzouratos przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-64/10)(1)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2009 r. - Decyzja o nieawansowaniu - Dopuszczalność zarzutu niezgodności z prawem - Porównanie osiągnięć - Oczywisty błąd w ocenie)

(2011/C 232/71)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 6 sierpnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Andreas Mantzouratos (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: V. Montebello-Demogeot i K. Zejdová, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r. oraz decyzji o awansowaniu do tej grupy urzędników posiadających mniejszą od skarżącego liczbę punktów za osiągnięcia

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 274 z 9.10.2010, s. 33.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.