Sprawa F-61/14: Maggiulli v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.146.46

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 maja 2015 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 24 marca 2015 r. - Maggiulli/Komisja
(Sprawa F-61/14) 1

(Służba publiczna - Awans - Postępowanie w sprawie awansu (2013) - Decyzja o nieawansowaniu - Porównanie osiągnięć)

Język postępowania: francuski

(2015/C 146/62)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Carola Maggiulli (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AD 13 w postepowaniu w sprawie awansu (2013).

Sentencja wyroku

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Carola Maggiulli pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 421 z 24.11.2014, s. 61.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.