Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.226.26/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 sierpnia 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2013 r. - ZZ przeciwko EBI

(Sprawa F-55/13)

(2013/C 226/36)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 3 sierpnia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za rok 2011 w zakresie, w jakim nie przyznaje ono skarżącemu oceny "celujące wyniki w pracy" albo "bardzo dobre wyniki w pracy" i nie proponuje skarżącego do awansu do grupy funk-cyjnej D oraz w odniesieniu do celów wyznaczonych na rok 2012; stwierdzenie nieważności wytycznych dla sporządzania sprawdzania z oceny za rok 2011 oraz, w końcu, zasądzenie od BEI zadośćuczynienia i odszkodowania tytułem naprawienia podnoszonych przez skarżącego szkód i krzywd

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności: a) decyzji z dnia 18 grudnia 2012 r., w której komitet ds. zażaleń oddalił, na podstawie art. 22 regulaminu pracowniczego BEI oraz noty do personelu nr HR/P&O/2012-0103 z dnia 29 marca 2013 r., zażalenie wniesione przez skarżącego na dotyczące go sprawozdanie z oceny za rok 2011; b) sprawozdania z oceny za rok 2011, w zakresie w jakim nie zawiera ono oceny łącznej w postaci "celujące wyniki w pracy" albo "bardzo dobre wyniki w pracy" i, w końcu, w zakresie, w jakim nie proponuje ono skarżącego do awansu do grupy funkcyjnej D oraz w odniesieniu do celów wyznaczonych na rok 2012; c) wszystkich aktów powiązanych, wydanych w następstwie lub w ramach przygotowania, a w szczególności decyzji w sprawie awansów wydanych na podstawie noty dyrektora ds. zasobów ludzkich z maja 2012 r., zatytuło-wanej "Postępowanie w sprawie oceny personelu za rok 2011, przyznanie awansów i tytułów", jako że, w świetle oceny przełożonych skarżącego, którą to ocenę skarżący obecnie kwestionuje, przyznając "awanse z grupy funkcyjnej E do D" EBI nie wziął pod uwagę skarżącego;
stwierdzenie nieważności bądź niezastosowanie wytycznych, sporządzonych przez dyrekcje ds. zasobów ludzkich pismem RH/P&O/2011-0242, nr 709 z dnia 13 grudnia 2011 r., zatytułowanych "Wytyczne dla sporządzania rocz-nego sprawdzania z oceny personelu" i noszących datę 14 grudnia 2011 r., włącznie z tym, że przewidują one, że ocena końcowa jest podsumowywana przez jedną literę, nie określając jednocześnie kryteriów, które oceniający musi przestrzegać, by móc uznać wyniki w pracy za "celujące, wykraczające poza oczekiwania", "bardzo dobre" bądź "cał-kowicie satysfakcjonujące";
zasądzenie od EBI odszkodowania i zadośćuczynienia oraz obciążenie EBI kosztami postępowania.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.