Sprawa F-45/07: Mandt v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.274.31/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2010 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pełny skład) z dnia 1 lipca 2010 r. - Mandt przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-45/07)(1)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Renta wdowia - Artykuł 79 regulaminu pracowniczego - Artykuł 18 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego - Małżonek pozostający przy życiu - Przyznanie statusu małżonka pozostającego przy życiu dwóm osobom - Obniżenie o 50 % - Uzasadnione oczekiwania - Zasada zgodności)

(2010/C 274/46)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat B. Kolb)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo K. Zejdová, J. F. de Wachter i U. Rösslein, pełnomocnicy, następnie J. F. de Wachter, K. Zejdová i S. Seyr, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Kurt Wolfgang BraunNeumann, zmarły w dniu 9 października 2009 r., którego jedyną spadkobierczynią jest Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat P. Ames)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2007 r. oddalającej zażalenie skarżącego na decyzję dotyczącą obniżenia renty wdowiej o 50 % - Żądanie zapłaty w pełnej wysokości

Sentencja wyroku

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie żądania zapłaty przez Parlament na rzecz W. Mandta całej renty wdowiej w zakresie, w jakim żądanie to dotyczy okresu po dniu 31 października 2009 r.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Każdy z uczestników postępowania, włącznie z interwenientem, pokrywa własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 183 z 04.08.2007, s. 43.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.