Sprawa F-43/15: Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2015 r. - ZZ/Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.178.29

Akt nieoceniany
Wersja od: 1 czerwca 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2015 r. - ZZ/Komisja
(Sprawa F-43/15)

Język postępowania: francuski

(2015/C 178/33)

(Dz.U.UE C z dnia 1 czerwca 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. A. Pappas) Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie dokonania oceny stopnia trwałej częściowej niezdolności do pracy jedynie na 2 %, w następstwie wypadku przy pracy, którego ofiarą był skarżący.

Żądania strony skarżącej

-
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.