Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.287.35/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 sierpnia 2016 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 28 czerwca 2016 r. - FV/Rada
(Sprawa F-40/15) 1

(Służba publiczna - Ocena - Sprawozdanie z oceny - Interes prawny - Obniżenie ocen analitycznych - Skierowanie sprawy do komitetu do spraw sprawozdań - Zmiana niektórych ocen przez drugiego oceniającego niewpływająca na ocenę ogólną - Oczywisty błąd w ocenie - Obowiązek uzasadnienia - Obowiązek staranności)

Język postępowania: francuski

(2016/C 287/42)

(Dz.U.UE C z dnia 8 sierpnia 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: FV (przedstawiciele: początkowo adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme, następnie adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i M. Veiga, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za 2013 r.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.
2) FV pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.
1 Dz.U. C 178 z 1.6.2015, s. 27.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.