Sprawa F-40/10: Lebedef v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.252.52/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 sierpnia 2011 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 maja 2011 r. - Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-40/10)(1)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Coroczny urlop -Nieobecność, która nastąpiła po wyczerpaniu prawa do urlopucorocznego bez uprzedniego zezwolenia - Utrata wynagrodzenia - Artykuł 60 regulaminu pracowniczego)

(2011/C 252/111)

Język postępowania: francusk

(Dz.U.UE C z dnia 27 sierpnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej, w której stwierdzono, że skarżący bez zezwolenia przekroczył o 5,5 dnia wymiar urlopu przysługującego mu w 2009 r.

Sentencja wyroku

1) Skarga wniesiona przez Giorgia Lebedefa zostaje oddalona.

2) Giorgio Lebedef pokrywa całość kosztów.

______

(1) Dz.U. C 209 z 31.7.2010, s. 55.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.