Sprawa F-40/09: Časta v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.274.32/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2010 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 1 lipca 2010 r. - Časta przeciwko Komisji

(Sprawa F-40/09)(1)

(Służba publiczna - Konkurs otwarty - Niedopuszczenie do egzaminu ustnego - Wniosek o ponowne sprawdzenie - Obowiązek uzasadnienia - Wymagane doświadczenie zawodowe - Złożenie zaświadczenia po terminie - Zasada równego traktowania - Skarga o stwierdzenie nieważności - Skarga o odszkodowanie)

(2010/C 274/49)

Język postępowania: czeski

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Radek Časta (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L Tahotná)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i M.L Jelínek, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niedopuszczeniu skarżącego do egzaminów ustnych konkursu otwartego EPSO/AD/107/07-LAW ze względu na niedopełnienie warunku dotyczącego trzyletniego doświadczenia zdobytego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla, a po drugie, zasądzenie od pozwanej zapłaty na rzecz skarżącego odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu poniesionej szkody i doznanej krzywdy.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Radek Časta pokrywa całość kosztów postępowania.

______

(1) Dz.U. C 153 z 4.7.2009, s. 51.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.