Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.381.63/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 października 2015 r. - FT/ESMA
(Sprawa F-39/14) 1

(Służba publiczna - Członek personelu tymczasowego - Księgowy - Nieprzedłużenie umowy na czas określony - Właściwy organ - Oczywisty błąd w ocenie - Ciężar dowodu - Zasada zgodności skargi z zażaleniem)

Język postępowania: angielski

(2015/C 381/88)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: FT (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (przedstawiciele: początkowo R. Vasileva Hoff, pełnomocnik, adwokaci D. Waelbroeck i A. Duron, następnie R. Vasileva Hoff i A. Lorenzet, pełnomocnicy, adwokaci D. Waelbroeck i A. Duron)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia umowy o pracę ze stroną skarżącą i żądanie przyznania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.
2) FT pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.
1 Dz.U. C 421 z 24.11.2014, s. 58.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.