Sprawa F-37/11: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 5 września 2012 r. - Skovbjerg Gras przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.46.33/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lutego 2013 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 5 września 2012 r. - Skovbjerg Gras przeciwko Komisji

(Sprawa F-37/11)(1)

(2013/C 46/67)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 16 lutego 2013 r.)

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 173 z 11.6.2011, s. 16.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.