Sprawa F-35/10: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2010 r. - Adriaansen przeciwko EBI.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.209.54/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2010 r. - Adriaansen przeciwko EBI

(Sprawa F-35/10)

(2010/C 209/84)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 31 lipca 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mary Lucie Adriaansen (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat A.M. Schmit)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EBI odmawiającej udostępnienia skarżącej informacji dotyczących wysokości świadczeń emerytalnych uzyskiwanych przez jej byłego męża.

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji EBI z dnia 18 marca 2010 r.;

– obciążenie EBI kosztami postępowania;

– nadanie przyszłemu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, niezależnie od odwołania i bez kaucji;

– zastrzeżenie na rzecz skarżącej wszelkich roszczeń, żądań i środków prawnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.