Sprawa F-26/10: AZ v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.362.23/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2011 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 28 września 2011 r. - AZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-26/10)(1)

(Służba publiczna - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2009 r. - Umiejętność pracy w trzecim języku - Postępowanie dyscyplinarne - Wykluczenie z postępowania w sprawie awansu)

(2011/C 362/39)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: AZ (Thionville, Francja) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o wykluczeniu skarżącego z postępowania w sprawie awansu za 2009 r. oraz zasądzenie od Komisji na jego rzecz kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.

Sentencja wyroku

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
AZ pokrywa całość kosztów postępowania.
______

1) Dz.U. C 179 z 3.7.2010, s. 58.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.