Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.222.40/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 3 maja 2016 r. - Aprili i Kilian/Komisja
(Sprawa F-18/12) 1

(Służba publiczna - Emerytury - Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego - Uprawnienia emerytalne nabyte przed rozpoczęciem służby w Unii w krajowym systemie emerytalnym - Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii - Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, przedłożona przez organ powołujący lub organ upoważniony do zawierania umów o pracę, przyjęta przez zainteresowanego - Wycofanie tej propozycji - Nowa propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, oparta na nowych ogólnych przepisach wykonawczych - Zarzut niedopuszczalności - Pojęcie aktu niekorzystnego - Artykuł 83 regulaminu postępowania)

Język postępowania: francuski

(2016/C 222/52)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sophie Aprili (Pont-à-Celles, Belgia) i Karin Kilian (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, następnie adwokaci D. de Abreu Caldas, J.N. Louis i S. Orlandi, a wreszcie, adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie G. Gattinara, pełnomocnik, a wreszcie G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu uprawnień emerytalnych nabytych przed wstąpieniem do służby w Komisji, na podstawie propozycji urzędu do spraw administrowania i rozliczania należności indywidualnych (PMO), w której dokonano ich ponownego obliczenia.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Sophie Aprili i Karin Kilian pokrywają własne koszty i zostają obciążone kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 138 z 12.5.2012, s. 34.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.