Sprawa F-16/13: Camacho-Fernandes v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.159.38/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 maja 2014 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 kwietnia 2014 r. - Camacho-Fernandes przeciwko Komisji

(Sprawa F-16/13) 1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Artykuł 73 regulaminu pracowniczego - Choroba zawodowa - Wystawienie na azbest i inne substancje - Komisja lekarska - Odmowa uznania zawodowego podłoża choroby, która doprowadziła do zgonu urzędnika - Prawidłowy charakter opinii komisji lekarskiej - Zasada kolegialności - Mandat - Uzasadnienie - Zasada równego traktowania)

(2014/C 159/52)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 26 maja 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ivo Camacho-Fernandes (Funchal, Portugalia) (przedstawiciel: N. Lhoëst, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i V. Joris, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wspólnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie, w jakim podtrzymuje ona brzmienie projektu decyzji odmownej w sprawie uznania zawodowego podłoża choroby, w wyniku której zmarła małżonka skarżącego, była urzędniczka.

Sentencja wyroku

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Ivo Camacho-Fernandes pokrywa własne koszty postępowania oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 108 z 13.4.2013, s. 40.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.