Sprawa F-155/12: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2012 r. - ZZ przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.63.26/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 marca 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2012 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-155/12)

(2013/C 63/51)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 2 marca 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Thymen)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej konkursu EPSO/ AD/215/11

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 19 września 2012 r.;
w razie konieczności: stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 28 czerwca 2012 r.;
tytułem żądania ewentualnego: zasądzenie odszkodowania z tytułu poniesionej szkody;
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.