Sprawa F-143/14: Singou v. Rada Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.155.44

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 maja 2015 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 marca 2015 r. - Singou/ Rada
(Sprawa F-143/14) (Służba publiczna - Członek personelu kontraktowego - Odrzucenie skargi na mobbing - Nieprzedłużenie umowy o pracę - Brak zażalenia - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

(2015/C 155/64)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Simplice Gervais Singou (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat O. Dambel)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie odrzucenia złożonej przez skarżącego skargi na mobbing oraz żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji organu powołującego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłużenia zawartej ze skarżącą umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego na czas określony lub jej przekształcenia w umowę o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego na czas nieokreślony, a także żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

1)
Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2)
Wniosek o przyznanie pomocy prawnej zostaje oddalony.
3)
Simplice Gervais Singou pokrywa własne koszty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.