Sprawa F-137/14: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2014 r. - ZZ/Komisja. - OpenLEX

Sprawa F-137/14: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2014 r. - ZZ/Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.34.54/2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 lutego 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2014 r. - ZZ/Komisja
(Sprawa F-137/14)

(2015/C 034/67)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie rozwiązania wiążącej ją ze skarżącym umowy o pracę na czas nieokreślony oraz żądanie zadośćuczynienia za doznaną przez skarżącego krzywdę i odszkodowania za poniesioną przez niego szkodę niematerialną.

Żądania strony skarżącej

-
Stwierdzenie nieważności decyzji ESDZ, doręczonej skarżącemu pismem ESDZ z dnia 29 stycznia 2014 r., na mocy której wiążąca ją ze skarżącym umowa o pracę miała wygasnąć w dniu 31 sierpnia 2014 r. o północy na podstawie siedmiomiesięcznego wypowiedzenia,
-
zasądzenie od ESDZ na rzecz skarżącego zadośćuczynienia w stosownej wysokości, pozostawionej Sądowi do oceny, tytułem naprawienia krzywdy i szkody niemajątkowej, jakich doznał ze względu na decyzję ww. w pierwszym punkcie żądań,
-
zasądzenie od ESDZ na rzecz skarżącego odszkodowania za całą szkodę poniesioną przez skarżącego, w szczególności poprzez wypłatę całego zaległego wynagrodzenia i zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez skarżącego z uwagi na niezgodne z prawem działanie ESDZ (po odliczeniu kwot pobieranego przez niego zasiłku dla bezrobotnych lub w razie potrzeby, dochodów generowanych z własnej pracy),

pomocniczo, w wypadku gdyby ze względów faktycznych lub prawnych skarżący nie został przywrócony do pracy w swojej służbie lub nie był już zatrudniany przez ESDZ na wcześniejszych warunkach, zasądzenie od ESDZ na rzecz skarżącego odszkodowania za poniesioną przez skarżącego szkodę ze względu na nieprawidłowe zwolnienie go z pracy, poprzez wypłatę odszkodowania w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy aktualnie oczekiwanymi dochodami a dochodami, jakie pobierałby, gdyby nie doszło do rozwiązania z nim umowy o pracę, uwzględniając świadczenia emerytalne i inne świadczenia, o jakie mógłby się ubiegać,

-
obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.