Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.381.64

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 6 października 2015 r. - CH/Parlament
(Sprawa F-132/14) 1

(Służba publiczna - Zatwierdzeni asystenci parlamentarni - Artykuł 266 TFUE - Działania zapewniające wykonanie wyroku Sądu stwierdzającego nieważność - Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwolnienia z pracy - Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek o udzielenie wsparcia przedstawiony na podstawie art. 24 regulaminu pracowniczego - Zakres obowiązku wspomagania w obliczu zaczątku dowodu na mobbing - Obowiązek prowadzenia dochodzenia administracyjnego przez OUZU - Możliwość wszczęcia krajowego postępowania sądowego przez urzędnika lub pracownika - Komitet doradczy ds. mobbingu i zapobiegania mu w miejscu pracy rozpatrujący skargi zatwierdzonych asystentów parlamentarnych wobec członków Parlamentu - Rola i uprawnienia - Szkoda i krzywda)

Język postępowania: francuski

(2015/C 381/90)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: CH (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, C. Bernard-Glanz i A. Tymen)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: E. Taneva i M. Dean, pelnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie przez skarżącą stwierdzenia nieważności odmownych decyzji Parlamentu Europejskiego wydanych w celu wykonania wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie F-129/12 CH/Parlament, w sprawie wszczęcia dochodzenia administracyjnego dotyczącego skargi na mobbing skarżącej, wypłacenia skarżącej dodatkowej kwoty rekompensaty finansowej i przyznania jej wszystkich przysługujących jej świadczeń i dodatków związanych z istnieniem jej umowy akredytowanej asystentki parlamentarnej, której rozwiązanie zostało uznane za nieważne przez Sąd w ww. wyroku, oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wyrządzone jej szkodę i krzywdę.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r., utrzymanej w mocy decyzją z dnia 4 sierpnia 2014 r. oddalającą zażalenie, ponieważ Parlament Europejski odmówił, z naruszeniem art. 266 TFUE, wypłacenia CH dodatkowej kwoty 5 686 EUR w wykonaniu wyroku z dnia 12 grudnia 2013 r. CH/Parlament (F-129/12, EU:F:2013:203).
2) Stwierdza się nieważność decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 3 marca 2014 r., utrzymanej w mocy decyzją z dnia 4 sierpnia 2014 r. oddalającą zażalenie, ponieważ w wyniku stwierdzenia nieważności mocą wyroku z dnia 12 grudnia 2013 r. CH/Parlament (F-129/12, EU:F:2013:203) odmownej decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wniosku CH o udzielenie wsparcia z dnia 22 grudnia 2011 r., Parlament Europejski nie zdecydował o wszczęciu dochodzenia administracyjnego w odniesieniu do podnoszonego mobbingu a tym samym naruszył art. 266 TFUE.
3) W pozostałym zakresie żądania stwierdzenia nieważności zostają oddalone.
4) Parlament Europejski wypłaci CH kwotę 5 686 EUR, powiększoną począwszy od dnia 1 lipca 2014 r., daty zakończenia zatrudnienia CH, o odsetki w wysokości ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych transakcji refinansowych, powiększonej o dwa punkty procentowe.
5) Parlament Europejski wypłaci CH kwotę 25 000 EUR celem naprawienia doznanej krzywdy, powiększoną począwszy od dnia 4 sierpnia 2014 r. o odsetki w wysokości ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych transakcji refinansowych, powiększonej o dwa punkty procentowe.
6) W pozostałym zakresie żądania odszkodowania zostają oddalone.
7) Parlament Europejski pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez CH.
1 Dz.U. C 34 z 2.2.2015, s. 52.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.