Sprawa F-130/06: Sotgia v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.246.40/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2010 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. - Sotgia przeciwko Komisji

(Sprawa F-130/06)(1)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników - Kandydaci wpisani na listę rezerwy przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego - Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów - Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

(2010/C 246/69)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Stefano Sotgia (Dublin, Irlandia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci T. Bontinck i J. Feld, następnie adwokaci T. Bontinck i S. Woog)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego wywołującej skutki prawne z dniem 16 kwietnia 2006 r., w której skarżący, członek personelu tymczasowego zaszeregowany do grupy A*11 i laureat konkursu otwartego EPSO/A/18/04, został powołany na urzędnika i zaszeregowany do grupy A*6, stopień 2, na podstawie przepisów załącznika XIII do regulaminu pracowniczego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda strona pokrywa swoje własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006, s. 86.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.