Sprawa F-13/09: Peláez Jimeno v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.209.53/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2010 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 maja 2010 r. - Peláez Jimeno przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-13/09)(1)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Uprzednie zażalenie - Termin na wniesienie zażalenia - Przekroczenie terminu - Dowód - Były członek personelu tymczasowego - Powołanie na urzędnika - Artykuł 5 ust. 4 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Równość traktowania)

(2010/C 209/81)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 31 lipca 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo C. Burgos i K. Zejdová, następnie K. Zejdová i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego zaszeregowującej skarżącą jako urzędnika w okresie próbnym do grupy zaszeregowania i stopnia niższych od zajmowanych przez nią w charakterze członka personelu tymczasowego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Peláez Jimeno zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

______

(1) Dz.U. C 90 z 18.4.2009, s. 40.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.